(voor de algemene voorwaarden ivm platenverkoop – klik hier)

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

  1. Djingel Djangel: de Besloten Vennootschap die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
  2. VZW Foenkel: de VZW die instaat voor de culturele programmatie en de organisatie van evenementen bij Djingel Djangel – of daarbuiten;
  3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Djingel Djangel;
  4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Djingel Djangel georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en Djingel Djangel gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
  6. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
  7. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
  8. Dag: kalenderdag;
  9. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
  10. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Djingel Djangel in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Identiteit van de ondernemer(s)

Djingel Djangel BV

Adres hoofdzetel:

Sint-Laureisstraat 83
2018 Antwerpen
België

Bezoek- en afhaaladres/Vestigingsadres:

Bordeauxstraat 7A bus 0.1.
2000 Antwerpen
Telefoonnummer: 0032 474 92 08 32

E-mailadres: info@djingeldjangel.be
Btw/ON 672.839.411

De koper erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden ontvangen te hebben voor het afronden van de ticket-aankoop, er kennis van genomen te hebben en ze te aanvaarden. Djingel Djangel BV heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.

VZW Foenkel handelt als hoofdorganisator voor de eigen concerten en evenementen. Djingel Djangel BV treedt op als dienstverlener, inzake ticketverkoop, voor de eigen concerten en evenementen en de concerten en evenementen van VZW Foenkel. De gegevens van de organiserende partij(en) staat steeds vermeld onder de evenementinformatie.

Djingel Djangel BV handelt tevens als dienstverlener voor de organisatoren en promotoren van evenementen, zaalhuurders-organisatoren van evenementen en kan hierdoor nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen, door de organisatoren en/of organisatoren-zaalhuurders, van data, plaats, prijs of annulering van het evenement.

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast of verplaatst naar een andere datum. In geval van afgelasting of verplaatsing worden de tickets terugbetaald door het voorverkooppunt waar ze zijn aangekocht. Indien u e-tickets heeft ontvangen na aankoop via www.djingeldjangel.be, gelieve dan de bevestigingsmail met de e-tickets terug te mailen naar info@djingeldjangel.be met vermelding van uw rekeningnummer.

Terugbetalingen voor via Djingel Djangel aangekochte tickets kunnen maar gebeuren tot 2 maanden na de aankondiging van de afgelasting of verplaatsing van het evenement. Alle aankondigingen worden gepubliceerd op www.djingeldjangel.be en/of op www.facebook.com/djingeldjangelmusic

Om misbruik tegen te gaan moet het verloren gaan van en problemen met tickets ten laatste de dag VOOR het evenement via e-mail aan info@djingeldjangel.be gemeld worden.

Enkel geprinte versies van e-tickets of tickets aangeboden via een smartphone worden aan de ingang aanvaard.

De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de koper. De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en zal gehouden zijn tot betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Onze producten o.a. tickets, merchandisingmateriaal, … blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm en met om het even welk procedé strikt verboden. Het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt de organisator zich het recht voor de toegang te ontzeggen.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013 is verboden: de regelmatige doorverkoop van tickets, de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop, de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest, de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop. Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. De overtredingen zijn onderworpen aan sancties als bedoeld in artikel 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Djingel Djangel BV en VZW Foenkel wenden alle redelijke middelen aan om de informatie op de website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij kunnen echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Djingel Djangel BV of VZW Foenkel. De organisaties zijn niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. De organisatie dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. De organisatie behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Conform de wettelijke bepalingen heeft de organisatie de mogelijkheid om uw adressen op te nemen in de databank van Djingel Djangel en/of VZW Foenkel. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator, coproducenten of zaalhuurders voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.

Laatste update 20/06/2024 – Stef Potums

VZW Foenkel

Sint-Laureisstraat 83
2018 Antwerpen
België

Telefoonnummer: 0032 474 92 08 32

E-mailadres: vzwfoenkel@gmail.com
Btw/ON 768.292.854

De koper erkent uitdrukkelijk deze algemene voorwaarden ontvangen te hebben voor het afronden van de ticket-aankoop, er kennis van genomen te hebben en ze te aanvaarden. Djingel Djangel BV heeft het recht deze algemene voorwaarden op elk ogenblik, en zonder voorafgaandelijke verwittiging, te wijzigen. De wijzigingen worden van kracht vanaf het ogenblik dat zij op de website verschijnen, tenzij anders bepaald.

VZW Foenkel handelt als hoofdorganisator voor de eigen concerten en evenementen. Djingel Djangel BV treedt op als dienstverlener, inzake ticketverkoop, voor de eigen concerten en evenementen en de concerten en evenementen van VZW Foenkel. De gegevens van de organiserende partij(en) staat steeds vermeld onder de evenementinformatie.

Djingel Djangel BV handelt tevens als dienstverlener voor de organisatoren en promotoren van evenementen, zaalhuurders-organisatoren van evenementen en kan hierdoor nooit verantwoordelijk gesteld worden voor veranderingen, door de organisatoren en/of organisatoren-zaalhuurders, van data, plaats, prijs of annulering van het evenement.

Tickets worden enkel terugbetaald of omgewisseld indien het evenement wordt afgelast of verplaatst naar een andere datum. In geval van afgelasting of verplaatsing worden de tickets terugbetaald door het voorverkooppunt waar ze zijn aangekocht. Indien u e-tickets heeft ontvangen na aankoop via www.djingeldjangel.be, gelieve dan de bevestigingsmail met de e-tickets terug te mailen naar info@djingeldjangel.be met vermelding van uw rekeningnummer.

Terugbetalingen voor via Djingel Djangel aangekochte tickets kunnen maar gebeuren tot 2 maanden na de aankondiging van de afgelasting of verplaatsing van het evenement. Alle aankondigingen worden gepubliceerd op www.djingeldjangel.be en/of op www.facebook.com/djingeldjangelmusic

Om misbruik tegen te gaan moet het verloren gaan van en problemen met tickets ten laatste de dag VOOR het evenement via e-mail aan info@djingeldjangel.be gemeld worden.

Enkel geprinte versies van e-tickets of tickets aangeboden via een smartphone worden aan de ingang aanvaard.

De tickets worden gereserveerd op het ogenblik van het verzenden van het bestelformulier. De tickets worden pas verstuurd na ontvangst van de correcte betaling. De BTW en eventuele taksen zijn steeds ten laste van de koper. De persoon of firma die de bestelling doet, wordt beschouwd als opdrachtgever en zal gehouden zijn tot betaling van de bestelling, zelfs wanneer deze aan een derde moet worden opgesteld en toegezonden.

Onze producten o.a. tickets, merchandisingmateriaal, … blijven steeds onze uitsluitende eigendom, zowel geestelijk als materieel. Bijgevolg is elke nadruk of nabootsing onder welke vorm en met om het even welk procedé strikt verboden. Het is verboden de tickets om commerciële redenen aan derden te verschaffen. Indien de tickets niet werden aangeschaft via de officiële verkoopkanalen, dan behoudt de organisator zich het recht voor de toegang te ontzeggen.

Overeenkomstig de bepalingen van de wet betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen dd. 30 juli 2013 gepubliceerd op 6 september 2013 is verboden: de regelmatige doorverkoop van tickets, de voorstelling met het oog op regelmatige doorverkoop, de verstrekking van middelen die worden aangewend voor een regelmatige doorverkoop, de occasionele doorverkoop tegen een prijs die hoger is dan de vermelde toegangsprijs, de verkoop van een bevoorrecht of promotioneel toegangsbewijs waarvoor er geen oorspronkelijke verkoop is geweest, de doorverkoop vóór de start van de oorspronkelijke verkoop. Elke overtreding of inbreuk zal vervolgd worden. De overtredingen zijn onderworpen aan sancties als bedoeld in artikel 124 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

Djingel Djangel BV en VZW Foenkel wenden alle redelijke middelen aan om de informatie op de website volledig, correct en up-to-date te houden. Zij kunnen echter nooit aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden als gevolg van het bezoek aan of het gebruik van de website, behoudens door die persoon bewezen opzet of zware fout in hoofde van Djingel Djangel BV of VZW Foenkel. De organisaties zijn niet aansprakelijk voor overmacht die de uitvoering van deze overeenkomst vertraagt of verhindert. Worden onder meer maar niet uitsluitend als overmacht beschouwd: staking, natuurrampen, overstroming, brand, bezetting, extreme weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, technische defecten. De organisatie dient niet het bewijs te leveren van de onvoorzienbare of onvermijdbare aard van dergelijke situatie van overmacht.

De klant gaat uitdrukkelijk akkoord om correcte, accurate, actuele en volledige informatie over zichzelf te verstrekken zoals gevraagd op het registratieformulier. De organisatie behoudt zich het recht voor om, wanneer zij redelijke vermoedens heeft dat de verstrekte informatie onjuist, onvolledig of voorbijgestreefd is, de gevraagde verrichting te schorsen of te weigeren. Conform de wettelijke bepalingen heeft de organisatie de mogelijkheid om uw adressen op te nemen in de databank van Djingel Djangel en/of VZW Foenkel. Zij kunnen tevens worden gebruikt door de organisator, coproducenten of zaalhuurders voor marketingdoeleinden. Elke klant die zijn identiteit bewijst, is gerechtigd om toegang te krijgen tot zijn persoonsgegevens en om verbeteringen hieraan aan te brengen, mits voorafgaandelijk gedagtekend en ondertekend schriftelijk verzoek.

Bij geschillen zijn slechts de rechtbanken van Antwerpen bevoegd. De Belgische wetgeving is van toepassing.

Laatste update 20/06/2024 – Stef Potums

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]
Djingel Djangel BV - Alle rechten voorbehouden
Djingel Djangel